Skip to main content

A Deputación de Lugo convoca un proceso selectivo de 9 peóns de reparación de vías provinciais con caracter temporal

Concello de Begonte

A Deputación de Lugo convoca un proceso selectivo de 9 peóns de reparación de vías provinciais con caracter temporal

CONVOCATORIA DE PROCESO SELECTIVO PARA INTERINAR (ART. 10.1.c DO EBEP) NOVE EMPREGOS DE

PEÓNS DE REPARACIÓN DE VÍAS PROVINCIAIS, EMPREGOS DE CARÁCTER TEMPORAL NA DEPUTACIÓN

PROVINCIAL DE LUGO.

ANEXO I.-

1º.-Nº DE EMPREGOS QUE SE CONVOCAN: 9

2º.- DENOMINACIÓN: PEÓNS DE REPARACIÓN DE VIAS PROVINCIAIS

3º.- ADSCRIPCIÓN: PARQUE MÓBIL PROVINCIAL

4º.- RELACIÓN XURÍDICA COA ENTIDADE: Funcionario Interino (Art. 10.1 apartado C), “a execución de

programas de carácter temporal”.

5º.- DENOMINACIÓN DO PROGRAMA: Programa Piloto de Reparación e Asfaltado de Vías da Rede

Provincial: 1ª fase.

6º.- TITULACIÓN ACADÉMICA ESIXIDA PARA TOMAR PARTE NO PROCESO SELECTIVO.

Non se esixe estar en posesión de ningunha das titulacións académicas previstas no sistema educativo en

virtude da Disposición Adicional Sétima da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto Básico do Empregado Público.

7º.- NIVEL DE GALEGO ESIXIDO PARA NON REALIZAR A PROBA SINALADA NA BASE 8.3.: Celga 3 ou

equivalente.

8º.- CONTIDO FUNCIONAL DOS EMPREGOS.

Función: Efectuar tarefas auxiliares de reparación e mantemento das vías da rede provincial: estradas, pontes,

túneles, …, baixo a supervisión da/s persoas encargada/s da obra.

Prazo de presentación: 10 días naturais contados dende o día seguinte ao da publicación das bases

no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (B.O.P Lugo do día 21-9-13) remata o día 1-10-13

Máis información no enlace bases e convocatoria