Ir o contido principal

Emprego

Servizo Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL Begonte)

Funcións do AEDL, entre as que destacan:

 • Comunicación, información e asesoramento ás empresas, ós emprendedores e ós demandantes de emprego.
 • Axuda á inserción laboral dos desempregados.
 • Facilitar información sobre axudas.
 • Colaboración e apoio co Servizo Público de Emprego en relación a programas de orientación e información profesional, captación de ofertas.
 • Fomento da cultura emprendedora e do espíritu emprendedor.
 • Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, no ámbito local.
 • Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais.
 • Apoio a promotores e promotoras de empresas.
 • Colaboración coas Oficinas de Emprego de Lugo e co resto de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, fundamentalmente da comarca da Terra Cha.
 
Portais para a busqueda de emprego:
 
 
Formación:
Ofertas de emprego público:


Ofertas de empleo público do Concello de Begonte:

21/09/2021 Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para prestar servizos como funcionario interino na categoría de administrativo/a do Concello de Begonte, encadrados na Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, Grupo C, subgrupo C1, polo procedemento de oposición libre.

Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), no apartado Expón poñerase a seguinte lenda “Bolsa de emprego funcionario interino da escala de administración xeral-subescala administrativa". 

Si se utiliza a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación no proceso selectivo e a documentación non se envía autenticada, deberase aportar os orixinais na data límite de presentación de solicitudes, para autenticala nas oficinas do Concello.

13/09/2021 Convocatoria para a selección como funcionario interino dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral vacante no cadro de persoal, polo procedemento de oposición libre.

Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), no apartado Expón poñerase a seguinte lenda “Selección 1 Auxiliar administrativo de administración xeral".

23/07/2021 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 5 peóns en situación ou risco de exclusión social perceptores de RISGA no Concello de Begonte.

12/07/2021 Convocatoria para a contratación con carácter temporal a xornada completa de 1 Peón forestal, Programa Aprol Rural 2021 do Concello de Begonte.

04/06/2021 Convocatoria para a contratación con carácter temporal, en réxime de dereito laboral temporal e a xornada completa, dos seguintes postos de traballo para a constitución no municipio de Unha Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios forestais para este ano 2021, compostas de cinco membros: 1 Xefe de Brigada (Capataz Forestal), 3 Peóns de Brigada e 1 Peón-Condutor con carné B

Prazo de presentación: 10 días naturais a contar dende a publicación no BOP Lugo.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), tendo en conta que si a documentación que se debe acompañar ten que ser compulsada, terase que aportar os orixinais o día da selección para compulsala (autenticala) nas oficinas municipais antes da selección.

No asunto poñerase a seguinte lenda “Selección Brigada Prevención e Defensa contra Incendios Forestais 2021”.

21/04/2021 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 6 Peóns obra pública, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2021 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo). 

Prazo de presentación: 10 días naturais a contar dende a publicación da convocatoria no BOP Lugo.

25/01/2021 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 2 Peóns obra pública, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2020 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo). 

Prazo de presentación: 5 días hábiles a contar dende a publicación da convocatoria no BOP Lugo.

20/01/2021 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal no Concello de Begonte, de 1 posto de PEÓN TRACTORISTA a encadrar dentro da Brigada Municipal de Obras e Servizos:

  02/12/2020 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 1 Monitor deportivo, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2020 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo).

  19/11/2020 Convocatoria para a contratación de 20 Alumnos/as-traballadores/as obradoiro dual de emprego “Cumes da Terra Cha IV” Concellos de Friol-Begonte-Rábade, persoal laboral Temporal, en aplicación da axuda outorgada pola consellería de Economía, emprego e industria, ao abeiro da orde do 27 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases que regulan as axudas e Subvencións para obradoiros duais de emprego da Comunidade Autonoma de Galicia