Ir o contido principal

Emprego

Servizo Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL Begonte)

Funcións do AEDL, entre as que destacan:

  • Comunicación, información e asesoramento ás empresas, ós emprendedores e ós demandantes de emprego.
  • Axuda á inserción laboral dos desempregados.
  • Facilitar información sobre axudas.
  • Colaboración e apoio co Servizo Público de Emprego en relación a programas de orientación e información profesional, captación de ofertas.
  • Fomento da cultura emprendedora e do espíritu emprendedor.
  • Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, no ámbito local.
  • Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais.
  • Apoio a promotores e promotoras de empresas.
  • Colaboración coas Oficinas de Emprego de Lugo e co resto de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, fundamentalmente da comarca da Terra Cha.
 
Portais para a busqueda de emprego:
 
 
Formación:
Ofertas de emprego público:

 

Oferta de emprego:

04/05/2021 Surexport C.A, S.L busca Péon/a agrícola en Lugo

Descrición do posto de traballo: Recolección de froitos vermellos de campaña.

Nº de vacantes: 600

Período de actividade: a partir do 15 de xuño 2022 ata setembro.

Para maís información e inscribirse na oferta, acceder no enlace seguinte: 

PEÓN/A AGRICOLA LUGO (M/H/D) (1164)


Ofertas de empleo público do Concello de Begonte:

02/09/2022 Convocatoria para a selección do Obradoiro dual de emprego "Cumes da Terra Chá VI" dos Concello de Begonte - Rábade e Friol ano 2022, en aplicación da axuda outorgada pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, ao abeiro da orde do 21 de febreiro de 2022.

08/08/2022 Convocatoria para a selección urxente en réxime laboral temporal de 1 condutor de camión no Concello de Begonte.

22/06/2022 Convocatoria para a contratación con carácter temporal, en réxime de dereito laboral temporal e a xornada completa, dos seguintes postos de traballo para a constitución no municipio de Unha Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios forestais para este ano 2022, compostas de cinco membros: 1 Xefe de Brigada (Capataz Forestal), 3 Peóns de Brigada e 1 Peón-Condutor con carné B.

Prazo de presentación: 5 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación no BOP Lugo.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación no proceso selectivo a través do trámite destacado - Selección Brigada Prevención e defensa Incendios forestais, tendo en conta que si a documentación que se debe acompañar ten que ser compulsada, terase que aportar os orixinais o día da selección para compulsala (autenticala) nas oficinas municipais antes da selección. A non presentación dos orixinais para a súa autenticación suporá a exclusión do solicitante.

No expón poñerase a seguinte lenda “Selección Brigada Prevención e Defensa contra Incendios Forestais 2022 e no solicita poñer o posto no que se inscribe.

31/05/2022 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 5 peóns en situación ou risco de exclusión social perceptores de RISGA no Concello de Begonte.

13/05/2022 Convocatoria para a contratación con carácter temporal a xornada completa de 1 Peón forestal, Programa Aprol Rural 2022 do Concello de Begonte.

12/05/2022 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 6 Peóns obra pública, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2022 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo). 

Prazo de presentación: 5 días naturais por razón de urxencia, a contar dende a publicación da convocatoria no BOP Lugo.

06/04/2022 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 1 Auxiliar administrativo, no Concello de Begonte, PROGRAMA FOMENTO DO EMPREGO 2021(Financiado pola Deputación Provincial de Lugo).

09/03/2022 Convocatoria pública para a selección de persoal laboral temporal de 1 Monitor deportivo, no Concello de Begonte, 

Prazo de presentación: 5 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación no BOP Lugo.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo no trámite destacado - Selección de persoal, activo dende o día que se pode presentar a solicitude, tendo en conta que como a documentación que se debe acompañar ten que ser autenticada, senón se envía así, terase que aportar os orixinais antes da selección para autenticala nas oficinas municipais.

Na casilla expón, poñerase a seguinte lenda “Selección en réxime laboral temporal dun posto de monitor deportivo".

03/02/2022 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal no Concello de Begonte, de 1 posto de PEÓN TRACTORISTA a encadrar dentro da Brigada Municipal de Obras e Servizos:

Prazo de presentación: 5 días hábiles a contar dende a publicación no BOP Lugo.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Selección de persoal), tendo en conta que como a documentación que se debe acompañar ten que ser autenticada, senón se envía así, terase que aportar os orixinais antes da selección para autenticala nas oficinas municipais.

Na casilla expón, poñerase a seguinte lenda “Selección para un posto de Peón tractorista 2022".

21/09/2021 Convocatoria para a creación dunha bolsa de emprego para prestar servizos como funcionario interino na categoría de administrativo/a do Concello de Begonte, encadrados na Escala de Administración Xeral, Subescala Administrativa, Grupo C, subgrupo C1, polo procedemento de oposición libre.

Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), no apartado Expón poñerase a seguinte lenda “Bolsa de emprego funcionario interino da escala de administración xeral-subescala administrativa". 

Si se utiliza a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación no proceso selectivo e a documentación non se envía autenticada, deberase aportar os orixinais na data límite de presentación de solicitudes, para autenticala nas oficinas do Concello.

13/09/2021 Convocatoria para a selección como funcionario interino dunha praza de auxiliar administrativo de administración xeral vacante no cadro de persoal, polo procedemento de oposición libre.

Prazo de presentación: 10 días naturais contados a partir do día seguinte ó da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Instancia xeral), no apartado Expón poñerase a seguinte lenda “Selección 1 Auxiliar administrativo de administración xeral".