Ir o contido principal

Emprego

Servizo Axente de Emprego e Desenvolvemento Local (AEDL Begonte)

Funcións do AEDL, entre as que destacan:

 • Comunicación, información e asesoramento ás empresas, ós emprendedores e ós demandantes de emprego.
 • Axuda á inserción laboral dos desempregados.
 • Facilitar información sobre axudas.
 • Colaboración e apoio co Servizo Público de Emprego en relación a programas de orientación e información profesional, captación de ofertas.
 • Fomento da cultura emprendedora e do espíritu emprendedor.
 • Prospección de recursos ociosos ou infrautilizados, no ámbito local.
 • Acompañamento técnico na iniciación de proxectos empresariais.
 • Apoio a promotores e promotoras de empresas.
 • Colaboración coas Oficinas de Emprego de Lugo e co resto de Axentes de Emprego e Desenvolvemento Local, fundamentalmente da comarca da Terra Cha.
 
Portais para a busqueda de emprego:
 
 
Formación:
Ofertas de emprego público:

 

Oferta de emprego:

28/07/2023 EULEN busca Limpador/a Oficinas cerca de Begonte
Descrición do posto de traballo:

 • Limpeza de oficinas e pasillos
 • Apoio na limpeza da planta de produción

Nº de vacantes: 1

Xornada laboral: Parcial a realizar a razón de 2,5 horas diarias de luns a venres, en horario de mañá (de 6.00 a 8.30 horas) ou en horario de tarde (de 20.30 a 22.00 horas), según preferencia do traballador

Incorporación: 01/08/2023

Para maís información e inscribirse na oferta, acceder no ligazón seguinte:

 

21/04/2023 ACCIONA busca Limpador/a Industria Alimentaria para importante fábrica alimentaria situada en BEGONTE para Begonte
Descrición do posto de traballo: : Limpeza de chans, limpeza das liñas de produción, desinfección, uso de mangueira a presión, recollida de residuos etc.

Nº de vacantes: 13

Xornada: 16 horas semanais en FIN DE SEMANA  Horaria de 06:00 a 14:00.

Incorporación: 06/05/2023

Para maís información e inscribirse na oferta, acceder non ligazón seguinte:

Limpiador/a Industria Alimentaria para Begonte

 


Ofertas de empleo público do Concello de Begonte:

14/03/2024 Convocatoria para a selección Persoal Laboral Interino dunha praza de Peón Obra e Servizos Multiples no Concello de Begonte:

Prazo de presentación: 10 días naturales, a contar dende o seguinte a publicación da convocatoria no BOP Lugo (si coincide cun día inhábil, o prazo de presentación da solicitude pasará o primeiro día hábil).

Nota aclaratoria

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Selección de persoal peón servizos múltiples), tendo en conta que como a documentación que se debe acompañar ten que ser autenticada, senón se envía así, terase que aportar os orixinais antes da selección para autenticala nas oficinas municipais.

Na casilla expón, poñerase a seguinte lenda “Selección para un Peón Obra e Servizos Multiples".

26/01/2024 Convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal no Concello de Begonte, de 1 posto de PEÓN TRACTORISTA a encadrar dentro da Brigada Municipal de Obras e Servizos:

Prazo de presentación: 5 días hábiles, a contar dende o seguinte a publicación da convocatoria no BOP Lugo (si coincide cun día inhábil, o prazo de presentación da solicitude pasará o primeiro día hábil).

Nota aclaratoria:

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámite destacado - Selección de persoal), tendo en conta que como a documentación que se debe acompañar ten que ser autenticada, senón se envía así, terase que aportar os orixinais antes da selección para autenticala nas oficinas municipais.

Na casilla expón, poñerase a seguinte lenda “Selección para un posto de Peón tractorista 2024".

10/11/2023 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 1 Animador sociocultural, no Concello de Begonte, PROGRAMA REFORZO DO EMPREGO 2023 (Financiado pola Deputación Provincial de Lugo). 

Prazo de presentación: 5 días hábiles, a contar dende o seguinte a publicación da convocatoria no BOP Lugo (si coincide cun día inhábil, o prazo de presentación da solicitude pasará o primeiro día hábil).

30/06/2023 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 1 oficial 1ª condutor no Concello de Begonte.

22/06/2023 Convocatoria para a contratación con carácter temporal, en réxime de dereito laboral temporal e a xornada completa, dos seguintes postos de traballo para a constitución no municipio de Unha Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios forestais para este ano 2023, compostas de cinco membros: 1 Xefe de Brigada (Capataz Forestal), 3 Peóns de Brigada e 1 Peón-Condutor con carné B.

Prazo de presentación: 5 días hábiles a contar dende o día seguinte a publicación no BOP Lugo.

Nota aclaratoria:

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación no proceso selectivo a través do trámite destacado - Selección Brigada Prevención e defensa Incendios forestais, tendo en conta que si a documentación que se debe acompañar ten que ser compulsada, terase que aportar os orixinais o día da selección para compulsala (autenticala) nas oficinas municipais antes da selección. A non presentación dos orixinais para a súa autenticación suporá a exclusión do solicitante.

No expón poñerase a seguinte lenda “Selección Brigada Prevención e Defensa contra Incendios Forestais 2023” e no solicita poñer o posto no que se inscribe.

Non estará activado este procedemento en la sede ata o día seguinte da publicación da convocatoria no BOP Lugo.

10/05/2023 Convocatoria para a selección en réxime laboral temporal de 2 peóns en situación ou risco de exclusión social perceptores de RISGA no Concello de Begonte.

28/04/2023 Convocatoria para a contratación con carácter temporal a xornada completa de 1 Peón forestal, Programa Aprol Rural 2023 do Concello de Begonte.

10/01/2023 Convocatoria para prover 1 praza de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local e 1 praza de Auxiliar de Axuda a Domicilio, pertencentes ao cadro de persoal laboral fixo, a través do proceso selectivo de concurso, e en desenvolvemento da oferta de emprego público dentro do procedemento extraordinario de estabilización do emprego temporal.

Proceso estabilización 1 praza Auxiliar de axuda a domicilio:

Prazo de presentación: 20 días hábiles a contar dende a publicación no BOE.

Nota aclaratoria para facer a solicitude pola sede electrónica de Begonte (NON estará activo ata que inicie o prazo de presentación)

Poderase utilizar a sede electrónica de Begonte para solicitar a participación  no proceso selectivo (trámites destacados), tendo en conta que como a documentación que se debe acompañar ten que ser autenticada, senón se envía así, poderase requerir en calquera momento do proceso.

 • Na casilla expón para a selección do AEDL, poñerase a seguinte lenda “Selección para un posto de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local".
 • No caso da selección da Auxiliar de Axuda a Domicilio, poñerase a seguinte lenda “Selección para un posto de Auxiliar de Axuda a Domicilio".